FN’s verdensmål

Rudersdal Bibliotekerne deltager i 2 udviklingsprojekter, som handler om FN’s Verdensmål:

Sammen om verdensmål - på biblioteket

Projektet ønsker at engagere målgruppen 60+ i lokale fællesskaber omkring FN’s verdensmål. Med bibliotekerne som platform skaber vi lokale fællesskaber med udgangspunkt i målgruppens egne interesser og virkelighed. Samtidig kan det øge livskvaliteten at skride til handling om noget meningsfuldt i fællesskab med andre.

Med et folkebibliotek i hver kommune er der mange gode mødesteder, der kan danne ramme for at vi i fællesskab bidrager til FN ´s verdensmål. Bibliotekerne vil gerne være med til at facilitere, at folk mødes, sætter initiativer i værk og oplever, at de kan bidrage og gøre en forskel.

Verdensmålene opfordrer os til at samarbejde på tværs af nationer, men også lokalt med foreninger, klubber, frivilligcentre, virksomheder og institutioner. Derfor handler SAMMEN OM VERDENSMÅL om at styrke og udvikle lokale fællesskaber med de mange verdensmål for øje. Da der allerede er flere gode tiltag, som inddrager børn og unge, håber vi at møde en masse 60+ borgere med mod på at deltage i fællesskaber, der gør en forskel.

Projektet er forankret i et stærkt tværfagligt partnerskab med projektpartnere fra biblioteker, kommuner, forskere og forskellige organisationer. Styregruppen har funktion som sparrings- og formidlingspartnere og er med til at sikre projektets fremdrift.

Derudover er der etableret en projektgruppe, som består af otte folkebiblioteker (blandt andet Rudersdal Bibliotekerne), projektleder og et stærkt ressourcepanel, som trækkes ind i projektet ad hoc.

Projektperioden er februar 2021 til april 2023. Tænketanken Fremtidens Biblioteker er projektejer, og projektet er støttet af VELUX FONDEN.

Læs mere på projektets 'Sammen om verdensmål' hjemmeside

Rudersdal Bibliotekernes kontaktpersoner er: Cæcilie Helmer Madsen og Lene Holmstrøm.

Verdensmålscertificering af biblioteker - CHORA 2030

20 biblioteker landet over udvikler en fælles model for at fremme lokale aktiviteter og fællesskaber om bæredygtighed og skabe øget lokal handlekraft.

Det danske samfund står over for en omfattende grøn omstilling, som kræver bred folkelig opbakning og engagement. Derfor er der brug for at styrke bibliotekernes rolle som drivkraft for borgerinddragelse og bæredygtighed, så det lokale bibliotek ikke bare ses som en videnscentral, men også kan styrke borgernes deltagelse og handlekraft.

20 danske biblioteker indgår i projektet som pilotbiblioteker og medskabere af en fælles model, der skal fremme udbredelsen af verdensmålene med bibliotekerne som platform. Modellen danner samtidig grundlag for en certificeringsordning, der gør det muligt for biblioteker at blive verdensmålscertificerede. Når pilotbibliotekerne har afprøvet modellen, skal certificeringen lanceres nationalt. Den omhandler både formidling, inddragelse af borgere og lokalsamfund, og at biblioteket selv arbejder på at blive mere bæredygtigt, og første skridt er, at bibliotekerne udvikler en handleplan for deres indsats.

Projektperioden er juni 2021 – december 2023 og projektet er støttet af TrygFonden og Spar Nord Fonden og partner er Danmarks Biblioteksforening.

Læs mere på projektets hjemmeside

Rudersdal Bibliotekernes kontaktpersoner er Cæcilie Helmer Madsen og Lene Holmstrøm