Processen bag biblioteksstrategien

På et møde d. 8. maj 2019 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at sætte en proces i gang, som skulle munde ud i ny biblioteksstrategi, der skal styrke bibliotekernes indhold og rolle, de også i fremtiden er et attraktivt tilbud for kommunens borgere og en væsentlig aktør i kommunens kulturliv. 

Processen

Processen tog udgangspunkt i en møde- og tidsplan, der indeholdte følgende temaer og møder.

Folkebiblioteket i et metaperspektiv

Den store ”Hvorfor fortælling” om de kommunale biblioteker. 

På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet d. 12.6. 2019 var der oplæg ved Tine Vind, centerchef Kultur, Fritid og Sundhed, Fredensborg Kommune. Tidligere kontorchef med ansvar for biblioteker, Slots- og Kulturstyrelsen.

Børn og læsning

Inddragelse af borgere (forældre og bedsteforældre), biblioteksmedarbejdere, lærere og pædagoger og andre relevante samarbejdspartnere i form af workshops og fokusgruppeinterviews. Særligt fokus på samarbejde internt i kommunen mellem bibliotek/skoler/daginstitutioner om børns læsning. 

Oplæg ved Lotte Hviid Dyrbye, Tænketanken Fremtidens biblioteker om undersøgelsen ”Børns læsning på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet d. 11.9 2019.

Demokrati og fællesskaber

Oplæg og debataften med Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Per Paludan Hansen, Dansk Folkeoplysnings Samråd  den 24.9. 2019  på biblioteket omkring den demokratiske samtale og den personlige samtale.

De to oplægsholdere talte om debatter som demokratiunderstøttende og hvordan debatter lokalt kan understøtte det demokratiske engagement.

Efterfølgende var der med udgangspunkt i de to oplæg fælles diskussion om, hvorfor debatter er vigtige og om det noget biblioteket skal involvere sig i. Politikere fra Kultur- og Fritidssudvalget og borgere deltog.

Besøg på Gladsaxe Hovedbibliotek

6. november 2019 besøgte Kultur- og Fritidsudvalget Gladsaxe Hovedbibliotek, hvor bibliotekschef Jacob Lærkes fortalte om Gladsaxes biblioteksstrategi og viste rundt i  "Bibliotekshaven". Haven er en litterær legeplads med tilknytning til børnebiblioteket og er udviklet i en samskabelsesproces med borgere og interessenter. 

Bibliotekets rolle i byudvikling og byrum

Fælles møde med Kultur-og Fritidsudvalget og Bycenterudvalget d. 4.12 2019. Byudvikler  Niels Bjørn var inviteret til at komme med et oplæg om, hvordan bibliotekerne kan være med til at skabe gode lokale bymiljøer

Det 4. bibliotekspor

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede d. 4. 12. 2019 andre og nye formidlingstiltag end det klassiske fysiske bibliotek, også kaldet Det 4. bibliotek”.

Det dækker over tilbud og services, der kan tilgås/benyttes i stedet for eller som supplement til de fysiske biblioteker.

Biblioteket som litteratur- og videnshus

Biblioteket som litteratur- og videnshus blev drøftet på Kultur- og Fritidsudvalget d. 15. januar 2020. Det tager udgangspunkt i det klassiske bibliotek og udgør kernen i de bibliotekstilbud og services, som Rudersdal Bibliotekerne udvikler og tilbyder.

Med udgangspunkt i biblioteksloven er der fokus på materialesamlingen og formidlingen heraf, at fremme af oplysning og uddannelse og litteratur- og vidensarrangementer – herunder formidling

5 strategiske spor

På baggrund af disse drøftelser blev det vedtaget at biblioteksstrategien tager udgangspunkt i følgende 5 strategiske spor. 
•    Biblioteket som litteratur- og videnshus
•    Børn og læsning
•    Demokrati og fællesskaber
•    Det 4. bibliotek
•    Bibliotekets rolle i byrum og byudvikling 

Borger/brugerinvolvering

Strategien er blevet til i et samarbejde med borgere, brugere og interessenter både i og uden for kommunen. I forbindelse med hvert tema, har der været afholdt fokusgruppeinterviews, åbent hus-arrangementer, dialogmøder mm.

Der har været i høring i perioden 15.06.-01.09.2020, og i perioden 15.06.-15.08.2020 har der været afviklet i alt 6 høringsmøder på bibliotekerne. Endvidere har der været opslag i de fysiske biblioteker samt et fokustema på hjemmesiden rudbib.dk.

Ønsker du materialer fra processen?

Hvis du vil se oplæg, tanker, oversigter etc. fra processen i pdf-form, kan du kontakte biblioteket. Nogle af pdf'erne er ikke tilgængelige. Skriv til udviklingskonsulent Lene Holmstrøm på leho@rudersdal.dk.

Baggrund

Globalisering, individualisering, ændrede medievaner/biblioteksbrug og digitalisering har udfordret de eksisterende rammer for det traditionelle bibliotek.

Bibliotekets hovedopgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet kan derfor nu og fremadrettet ikke længere indfries alene ved at stille en bog- og materialesamling til rådighed og udlåne bøger og musik. Biblioteket må hele tiden nytænke tilbud, metoder og services for at opfylde sit formål, herunder for eksempel ved øget anvendelse af digitale tilbud, nye anvendelser af biblioteksrummet mv.

Sammen med øvrige aktører styrker biblioteket kommunens visioner om en god leve- og bokommune, hvor kulturelle fællesskaber og aktiviteter modvirker ensomhed, fremmer trivsel og mental sundhed og medvirker til at skabe livsglæde og det gode liv. Biblioteket har sammen med kommunens øvrige  kulturinstitutioner fokus på at give borgerne mulighed for kunstneriske og kulturelle oplevelser og tilbyde aktiviteter på tværs i lokalsamfundet.

Bibliotekstilbuddet består henholdsvis af det fysiske bibliotek og det digitale bibliotek, som supplerer og understøtter hinanden. Biblioteket giver adgang til relevante digitale bibliotekstilbud og sikrer, at borgeren kan få hjælp til den digitale transformation, der kræves for at begå sig i samfundet.