Bibliotekspolitik

Rudersdal Kommunes bibliotekspolitik synliggør bibliotekets udvikling og fortæller, hvad borgerne kan forvente af biblioteket.

Bibliotekspolitikken for Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i de kulturpolitiske værdier for Rudersdal Kommune:

 • Mangfoldighed 
 • Kvalitet
 • Kompetencer
 • Mod og synlighed
 • Dialog og samarbejde
 • Sundhed, trivsel og livskvalitet
 • Tradition og fornyelse

 

Bibliotekets mission/opgave

Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000.
Bibliotekets mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af viden og information og kulturelle oplevelser af høj kvalitet. Det er bibliotekets opgave at understøtte alle borgeres "gode liv" i Rudersdal Kommune.
 

Vision

Rudersdal Bibliotekerne er inspirationskilder og unikke mødesteder, der beriger og understøtter borgernes livslange læring samt kulturelle og demokratiske dannelse.
 
Biblioteket er åbent og frit tilgængeligt, fysisk og virtuelt for alle, som vil deltage, søge viden/kundskab, ha' oplevelser eller bare være.
 
Biblioteket er en eksperimenterende, innovativ og professionel kultur- og kundskabsvirksomhed, der spejler borgernes og tidens fordringer. Biblioteket er et aktiv for kommunen og varetager opgaverne i samspil med interessenter og øvrige institutioner, foreninger m.fl.
 
Biblioteket er, hvor borgerne er.
 
Mangfoldighed 
 • Biblioteket er for alle
 • Biblioteket understøtter opfyldelsen af samfundsmæssige behov og er med til at skabe og sikre kulturel mangfoldighed.
 • Biblioteket har fokus på borgernes differentierede ønsker og behov og tilrettelægger bibliotekstilbud, der tager højde for borgernes livssituation og livsstil.
 • Biblioteket er opsøgende over for borgere med særlige behov
 
Kvalitet
 • Biblioteket er et center for kultur, viden, information, oplevelse, vejledning og læring.
 • Det fysiske og det virtuelle bibliotek er kendetegnet ved kvalitet
 • Biblioteket er åbent og tilgængeligt og tilbyder via hjemmesiden betjening uafhængigt af tid og sted.
 • Biblioteket er et attraktivt uforpligtende møde-, være-, lære-, inspirations-, fordybelses- og aktivitetssted.
 • Biblioteket tilbyder et bredt udvalg af medier og ydelser, der afspejler tiden og bibliotekslovens krav om kvalitet, alsidighed og aktualitet.
 • Medarbejderne er veluddannede og professionelle og tager nye roller og opgaver på sig. De er målrettede, engagerede, troværdige og generøse i mødet med borgerne
 
Kompetencer
 • Biblioteket er resursebank og kraftcenter for livslang læring, folkeoplysning og oplevelser på alle niveauer.
 • Biblioteket skærper nysgerrighed og indsigt og styrker personlig og faglig udvikling, kulturel og demokratisk dannelse.
 • Biblioteket sætter børn og unge i centrum og bidrager til, at de kan udvikle egen identitet som ansvarlige borgere.
 • Biblioteket er med til at sætte nye normer for virksomhedsledelse, således at den enkelte medarbejder er rustet til at varetage effektiv drift og udvikling af biblioteket.
 
Dialog og samarbejde
 • Biblioteket er en del af det landsdækkende biblioteksnetværk.
 • Biblioteket løser opgaverne og udvikler virksomheden i samspil med borgere og øvrige interessenter.
 • Biblioteket er helhedsorienteret, er en dynamisk partner og samarbejder på tværs i kommunen og på tværs af kommuner.
 • Biblioteket samarbejder med skoler, kulturinstitutioner og andre, der arbejder med børns og unges udvikling.
 
Mod og synlighed
 • Biblioteket prioriterer udvikling, fornyelse og eksperimenter.
 • Biblioteket engagerer sig i og bidrager til at skabe liv og aktivitet i lokalområdet.
 • Bibliotekets ydelser er tilgængelige, når borgerne har brug for dem.
 • Biblioteket prioriterer synlighed og arbejder målrettet med at udbrede kendskabet til bibliotekets tilbud.
 • Biblioteket synliggør og formidler kulturelle aktiviteter i Rudersdal
 
Sundhed, trivsel og livskvalitet
 • Biblioteket har fokus på det hele menneske og formidler viden, information og oplevelser, der bidrager til sundhed, trivsel og livskvalitet for den enkelte.
 • Biblioteket understøtter sundhedsfremmende tiltag i kommunen.
 
Tradition og fornyelse
 • Biblioteket er indgangen til det lokale, nationale og globale.
 • Biblioteket er borgernes adgang til den fælles kulturarv såvel som til fremtidens kulturformer.
 • Biblioteket tilbyder medier og ydelser, der afspejler borgernes og tidens fordringer.
 • Biblioteket medvirker til at skabe relationer, tilhørsforhold, identitet og lokal sammenhængskraft.
 • Biblioteket er fleksibelt og multi-funktionelt og eksperimenterer med indretning og nye betjenings- og formidlingsformer.
 • Biblioteket anvender og eksperimenterer med nye medier og nye kommunikationsformer.
 • Biblioteket tager initiativer der understøtter borgernes aktive deltagelse i biblioteket.
 • Biblioteket prioriterer borgernes mulighed for selvbetjening
 
Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2010.
Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2010.